Phiên họp của UBTVQH Khóa XIV

Danh sách album ảnh


Sáng 14/10/2020: UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10 của Quốc hội; Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 của Quốc hội...

UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 10 của Quốc hội; Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 của Quốc hội; Kết quả tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư của công dân và kết quả giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2020.

Xem thêm »


Chiều 18/9/2020: TVQH cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

Chiều 18/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất kinh doanh trong năm 2020.

Xem thêm »


Sáng 18/9/2020: TVQH cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sáng 18/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xem thêm »


Chiều 17/9/2020: Ủy ban Thường vu Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội.

Chiều 17/9/2020: Ủy ban Thường vu Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 10 của Quốc hội.

Xem thêm »


Sáng 17/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các báo cáo về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV

Sáng 17/9/2020: TVQH xem xét các báo cáo về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV; cho ý kiến về báo cáo về tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội

Xem thêm »


Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Xem thêm »


Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Chiều ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước và cá nhân có liên quan về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII.

Xem thêm »


Sáng 16/9/2020: TVQH nghe báo cáo kết quả 02 phiên giải trình về “An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập” và “Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”.

Sáng 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghe báo cáo kết quả 02 phiên giải trình về “An ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và quản lý an toàn hồ, đập” và “Thực trạng, giải pháp phát triển điện lực đến năm 2030 nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội”.

Xem thêm »


Sáng ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Sáng ngày 16/9/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Xem thêm »


Sáng 11/8/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Sáng 11/8/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi)

Xem thêm »


Sáng 15/5/2020: UBTVQH cho ý kiến Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước năm 2019; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020.

Sáng 15/5/2020: UBTVQH Cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2020.

Xem thêm »


Chiều ngày 28/4/2020: Bế mạc phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều ngày 28/4/2020: Bế mạc phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xem thêm »


Chiều ngày 28/4/2020: UBTVQH cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA)

Chiều ngày 28/4/2020: UBTVQH cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA)

Xem thêm »


Chiều 27/4/2020: UBTVQH cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020

Chiều 27/4/2020: UBTVQH cho ý kiến về việc thực hiện Nghị quyết số 468/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiến nghị sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016 còn lại đã chuyển nguồn sang giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 26/2016/QH14 để thực hiện hạng mục bổ sung một số dự án.

Xem thêm »


Chiều 27/4/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Chiều 27/4/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cho ý kiến dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 63/2017/NĐ-CP ngày 19/5/2017 của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội.

Xem thêm »


Chiều ngày 24/4/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9 của Quốc hội

Chiều ngày 24/4/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9 của Quốc hội

Xem thêm »


Chiều ngày 22/4/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập 03 thị xã thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định

Chiều ngày 22/4/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập 03 thị xã thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên và Bình Định

Xem thêm »


Chiều ngày 22/4/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Cư trú (sửa đổi)

Chiều ngày 22/4/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Cư trú (sửa đổi)

Xem thêm »


Sáng ngày 21/4/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội.

Sáng ngày 21/4/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội.

Xem thêm »


Chiều ngày 20/4/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Chiều ngày 20/4/2020, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Xem thêm »


Sáng 25/3/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 43

Sáng ngày 25/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 43.

Xem thêm »


Sáng 25/3/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Thực hiện Chương trình làm việc Phiên họp thứ 43, sáng ngày 25/03, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Dự án Luật Biên phòng Việt Nam.

Xem thêm »


Sáng 23/3/2020: Khai mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 23/3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 43.

Xem thêm »


Sáng ngày 10/02/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính

Sáng ngày 10/02, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Xem thêm »


Sáng ngày 10/2/2020: Khai mạc khai mạc phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng ngày 10/2/2020: Khai mạc khai mạc phiên họp thứ 42 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xem thêm »


Sáng 10/1/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Sáng 10/1/2020: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

Xem thêm »


Chiều ngày 09/1/2020: Khai mạc khai mạc phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều ngày 09/1/2020: Khai mạc khai mạc phiên họp thứ 41 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Xem thêm »


Sáng 17/12/2019: Khai mạc phiên họp thứ 40 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng ngày 17/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 40 để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Xem thêm »


Chiều ngày 16/11/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội

Chiều ngày 16/11/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân tại các phường thuộc quận, thị xã của Hà Nội

Xem thêm »


Ngày 15/10/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 38, ngày 15/10, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Xem thêm »


Sáng 18/9/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 37, sáng 18/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chủ trì Phiên họp.

Xem thêm »


Ngày 12/9/2019: UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Ngày 12/9/2019: UBTVQH cho ý kiến về các báo cáo công tác của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019

Xem thêm »


Sáng 10/9/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)

Sáng 10/9/2019, tiếp tục phiên họp thứ 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)

Xem thêm »


Sáng 09/9/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

Sáng 09/9/2019, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều

Xem thêm »


Sáng 09/9/2019: Khai mạc phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng ngày 09/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 37.

Xem thêm »


Sáng 14/8/2019: UBTVQH cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Sáng 14/8/2019, tiếp tuc phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Xem thêm »


Chiều 12/8/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Tiếp tục phiên họp thứ 36, chiều 12/8/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

Xem thêm »


Sáng 12/8/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho 02 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình

Sáng 12/8/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (vốn ngoài nước) cho 02 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình

Xem thêm »


Sáng 12/8/2019: Khai mạc Phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vu Quốc hội

Sáng ngày 12/8, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 36.

Xem thêm »


Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 7, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội

Sáng ngày 16/7, tiếp tục phiên họp thứ 35, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 7, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 8 của Quốc hội

Xem thêm »


Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Chiều ngày 15/7/2019: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Xem thêm »


Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

Sáng ngày 15/7, theo chương trình phiên họp thứ 35, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Xem thêm »


Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Sáng 15/7/2019, tại phiên họp thứ 35, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)

Xem thêm »


Khai mạc phiên họp thứ 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng ngày 15/7/2019, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 35

Xem thêm »


Sáng 08/5/2019: Khai mạc phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng ngày 08/5/2019, Phiên họp lần thứ 34 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức diễn ra tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp.

Xem thêm »


Sáng 10/4/2019: Khai mạc phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng ngày 10/4/2019, Phiên họp lần thứ 33 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chính thức diễn ra tại Nhà Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Phiên họp

Xem thêm »


Sáng 21/2/2019: Khai mạc Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng ngày 21/2, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành khai mạc Phiên họp thứ 31.

Xem thêm »


Chiều 11/12/2018: Bế mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều ngày 11/12, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 29, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc ban hành Nghị định về hoạt động triển lãm và việc thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Xem thêm »


Sáng 11/12/2018: UBTVQH cho ý kiến về việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp; tổng kết kỳ họp thứ 6, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 29, sáng 11/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc: bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia và mua bù thuốc thú y dự trữ quốc gia đã xuất cấp; tổng kết kỳ họp thứ 6, cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.

Xem thêm »


Sáng 10/12/2018: Khai mạc Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng ngày 10/12, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành khai mạc Phiên họp thứ 29.

Xem thêm »


Sáng 17/10/2018: Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo về Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6

sáng 17/10/2018: Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các báo cáo về Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Xem thêm »


Sáng 16/10/2018: Ủy ban thường vụ Quốc hội Xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước

Sáng 16/10 tiếp tục chương trình phiên họp thứ 28, Ủy ban thường vụ Quốc hội Xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Tân Khai thuộc huyện Hớn Quản; thành lập phường Tiến Thành thuộc thị xã Đồng Xoài và thành phố Đồng Xoài thuộc tỉnh Bình Phước.

Xem thêm »


Sáng 16/10/2018: Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các báo cáo về nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2017; ngân sách nhà nước; kế hoạch tài chính quốc gia;

Sáng 16/10/2018, dưới dự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các báo cáo về nguồn kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2017; ngân sách nhà nước; kế hoạch tài chính quốc gia;

Xem thêm »


Chiều 15/10/2018: Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Chiều ngày 15/10, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 28, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về Báo cáo đánh giá 3 năm thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Xem thêm »


Chiều 15/10/2018: Thường vụ Quốc hội cho ý kiến các báo cáo đánh giá kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 28, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, ngày 15/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo đánh giá giữa kỳ thực hiện Nghị quyết số 24/2016/QH14 về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.

Xem thêm »


Chiều 20/9/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường

Chiều 20/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 27, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và biểu quyết thông qua Nghị quyết về biểu thuế bảo vệ môi trường, với 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Xem thêm »


Chiều 20/9/2018: Bế mạc phiên họp thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 20/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc phiên họp thứ 27. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, sau 9 ngày làm việc nghiêm túc, hiệu quả, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành Chương trình phiên họp thứ 27 để cho ý kiến về 9 dự án luật, nhiều nội dung quan trọng và thông qua một số nghị quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Xem thêm »


Chiều 13/9/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 27, chiều 13/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung thảo luận.

Xem thêm »


Sáng 10/9/2018: Khai mạc Phiên họp lần thứ 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng ngày 10/9, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 27. Phiên họp sẽ diễn ra từ ngày 10 - 20/9.

Xem thêm »


Chiều 13/8/2018: Phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại Phiên họp thứ 26 của UBTVQH

Chiều 13/8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề này.

Xem thêm »


Sáng 13/8/2018: Phiên chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến tại Phiên họp thứ 26 của UBTVQH

Sáng ngày 13/8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành phiên chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phần chất vấn và trả lời chất vấn đối với nhóm vấn đề này.

Xem thêm »


Sáng 13/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại chương trình Phiên họp thứ 26

Sáng 13/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại chương trình Phiên họp thứ 26 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Xem thêm »


Sáng 11/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kiến trúc

Sáng ngày 11/8, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Kiến trúc. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung làm việc.

Xem thêm »


Chiều 10/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)

Chiều ngày 10/8, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung làm việc.

Xem thêm »


Sáng 10/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Sáng ngày 10/8, tiếp tục Chương trình làm việc Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung làm việc.

Xem thêm »


Sáng 10/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chăn nuôi

Sáng 10/8/2018, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Chăn nuôi

Xem thêm »


Chiều 9/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016

Chiều 9/8/2018, dưới dự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến báo cáo giám sát chuyên đề Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016

Xem thêm »


Chiều 9/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho Chương trình 135.

tiếp tục phiên họp thứ 26, chiều 9/8/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Cho ý kiến về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và năm 2018 vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len cho Chương trình 135.

Xem thêm »


Sáng 9/8/2018: Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 26, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt

Sáng 09/8, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Trồng trọt. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung thảo luận.

Xem thêm »


Ngày 8/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đặc xá (sửa đổi)

Sáng 8/8/2018, ngay sau Phiên khai mạc Phiên họp thứ 26, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đặc xá (sửa đổi).

Xem thêm »


Ngày 8/8/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 26

Sáng ngày 08/8, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 26.

Xem thêm »


Sáng 13/7/2018: UBTVQH cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Sáng 13/7/2018: UBTVQH cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi).

Xem thêm »


Ngày 12/7/2018: UBTVQH cho ý kiến về việc thực hiện một số quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và Luật Bảo vệ môi trường liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư

Chiều 12/07, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 25, UBTVQH cho ý kiến về việc thực hiện một số quy định của Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công và Luật Bảo vệ môi trường liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên họp.

Xem thêm »


Ngày 12/7/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Tiếp tục phiên họp thứ 25 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, sáng 12/7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự thảo Nghị quyết về Biểu thuế bảo vệ môi trường.

Xem thêm »


Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 25, chiều ngày 11/7, tại phòng họp Tân Trào - Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành nội dung thảo luận.

Xem thêm »


Ngày 11/7/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Chiều ngày 11/7, tại phòng họp Tân Trào - Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc thành lập thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng và thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương; thị trấn Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Xem thêm »


Ngày 11/7/2018: Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (vốn ngoài nước) cho tỉnh Bình Thuận

Chiều 11/07, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 25, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (vốn ngoài nước) cho tỉnh Bình Thuận. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung thảo luận.

Xem thêm »


Ngày 11/7/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc xử lý đối với số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước

Tiếp tục chương trình làm việc Phiên họp thứ 25, chiều ngày 11/7, tại phòng họp Tân Trào - Nhà Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về việc xử lý đối với số kinh phí Tổng cục Thuế đã tạm ứng để thực hiện chính sách tinh giản biên chế từ năm 2012 trở về trước.

Xem thêm »


Ngày 11/7/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước

Sáng 11/7, tại Nhà Quốc hội, theo chương trình Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước.

Xem thêm »


Sáng 11/7/2018: Khai mạc phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 11/7, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 25.

Xem thêm »


Chiều 16/5/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi)

Chiều ngày 16/5, tại Phòng họp Tân Trào - Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiến hành xem xét, cho ý kiến về dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ điều hành nội dung làm việc.

Xem thêm »


Sáng 16/5/2018: Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số luật liên quan đến Luật Quy hoạch

Sáng 16/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Xem thêm »


Chiều 14/5: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 24, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, chiều nay 14/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016.

Xem thêm »


Sáng 14/5/2018: Khai mạc phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 14/05, tại phòng họp Tân Trào – Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã khai mạc Phiên họp thứ 24 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Phiên họp được tiến hành từ ngày 14/05 đến ngày 16/5/2018 với nhiều nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khoá XIV.

Xem thêm »


Sáng 16/4/2018: Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt

Sáng 16/4/2018, Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần 2 về các vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt

Xem thêm »


Chiều 12/4: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Quản lý phát triển đô thị

Chiều 12.4, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 23, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển, UBTVQH đã cho ý kiến về dự án Luật Quản lý phát triển đô thị.

Xem thêm »


Chiều 11/4/2018: Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận dự án Luật Đặc xá (sửa đổi)

Tiếp tục Phiên họp thứ 23, chiều 11/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành thảo luận về dự án Luật Đặc xá (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên họp.

Xem thêm »


Sáng 10/4/2018: Khai mạc phiên họp thứ 23 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 10/4/2018: Khai mạc phiên họp thứ 23 Ủy bann Thường vụ Quốc hội

Xem thêm »


Ngày 4/4: Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách cho ý kiến dự án Luật An ninh mạng

Tiếp tục Chương trình Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, chiều 04/4, thảo luận về Dự thảo Luật An ninh mạng, nhiều đại biểu cho rằng cần quy định rõ ràng, tránh chồng chéo trong hoạt động thẩm định, kiểm tra, đánh giá, giám sát an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Xem thêm »


Ngày 4/4: Hội nghị Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách

Ngày 04/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thảo luận một số dự án luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì hội nghị.

Xem thêm »


Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh

Chiều 19/3, tiếp tục hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Phiên họp thứ 22, dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Thường trực QH Tòng Thị Phóng, UBTVQH đã tiến hành chất vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh.

Xem thêm »


Ủy ban Thường vụ Quốc hội chất vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long

Sáng ngày 19/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long.

Xem thêm »


Sáng 13/3/2018: Ngày làm việc thứ 2, Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tiếp tục phiên họp thứ 22, sáng 13/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thảo luận và cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Xem thêm »


Chiều 12/3/2018: Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 12/03, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 22, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục. Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành phiên họp.

Xem thêm »


Sáng 12/3/2018: Khai mạc Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng nay 12.3, dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, UBTVQH đã khai mạc Phiên họp thứ 22.

Xem thêm »


Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất