Kỳ họp thứ sáu Quốc hội Khóa XIII

Danh sách album ảnh


Kỳ họp thứ 6, Ngày 5/11/2013. Quốc hội thảo luận ở hội trường về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013)

Kỳ họp thứ 6, Ngày 5/11/2013. Quốc hội thảo luận ở hội trường về: + Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, tập trung về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau nổi lên + Dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013)

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 6, Ngày 4/11/2013. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)

Kỳ họp thứ 6, Ngày 4/11/2013. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (sửa đổi)

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 6, Ngày 2/11/2013. Quốc hội thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2013; dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014

Kỳ họp thứ 6, Ngày 2/11/2013. Quốc hội thảo luận ở hội trường về: + Tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014. + Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015. + Phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016.

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 6, Ngày 1/11/2013. Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện phát triển KT-XH năm 2013 và kế hoạch năm 2014

Kỳ họp thứ 6, Ngày 1/11/2013. Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện phát triển KT-XH năm 2013 và kế hoạch năm 2014

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 6, Ngày 31/10/2013. Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện phát triển KT-XH năm 2013 và kế hoạch năm 2014

Kỳ họp thứ 6, Ngày 31/10/2013, Quốc hội thảo luận ở hội trường về: + Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014 (kết hợp thảo luận về kết quả thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế). + Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2011-2015): kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đến hết năm 2015.

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 6, Ngày 30/10/2013. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi)

Kỳ họp thứ 6, Ngày 30/10/2013. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật đấu thầu (sửa đổi)

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 6, Ngày 29/10/2013. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Ngày 29/10/2013. Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự thảo Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 6, Ngày 25/10/2013. Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2013; dự toán NSNN và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015

Ngày 25/10/2013, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014; Sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015; Phương án phát hành trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014-2016

Xem thêm »


Kỳ họp thứ 6, Ngày 24/10/2013. Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013, 2014 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2011-2015)

Ngày 24/10/2013, Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH năm 2013, 2014 và tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2011-2015): kết quả thực hiện từ năm 2011 đến nay và phương hướng, giải pháp thực hiện các mục tiêu KT-XH đến hết năm 2015

Xem thêm »


Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất