Sáng ngày 3/02/2016.Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.


Tên album
Sáng ngày 3/02/2016.Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/02/2016 10:25:28 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bí thư Đảng Bộ VQPH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo kết quả đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/02/2016 10:29:10 SA

Dung lượng: 3,23MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng Bộ VQPH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo kết quả đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/02/2016 10:29:10 SA

Dung lượng: 3,20MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng Bộ VQPH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo kết quả đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/02/2016 10:29:10 SA

Dung lượng: 2,88MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng Bộ VQPH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo kết quả đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/02/2016 10:29:10 SA

Dung lượng: 4,52MB

Tải ảnh gốc

Bí thư Đảng Bộ VQPH,Chủ nhiệm VPQH Nguyễn Hạnh Phúc báo cáo kết quả đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/02/2016 10:29:10 SA

Dung lượng: 3,82MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất