Chiều 28/7, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.


Tên album
Chiều 28/7, Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/07/2021 2:49:01 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín

Ngày tạo: 28/07/2021 02:54:17 CH

Các vị đai biểu Quốc hội bỏ phiếu về việc bổ nhiệm.

Dung lượng: 2,67MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín

Ngày tạo: 28/07/2021 02:54:17 CH

Các vị đai biểu Quốc hội bỏ phiếu về việc bổ nhiệm.

Dung lượng: 2,82MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín

Ngày tạo: 28/07/2021 02:54:17 CH

Các vị đai biểu Quốc hội bỏ phiếu về việc bổ nhiệm.

Dung lượng: 2,65MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín

Ngày tạo: 28/07/2021 02:54:17 CH

Các vị đai biểu Quốc hội bỏ phiếu về việc bổ nhiệm.

Dung lượng: 2,76MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín

Ngày tạo: 28/07/2021 02:54:17 CH

Các vị đai biểu Quốc hội bỏ phiếu về việc bổ nhiệm.

Dung lượng: 2,75MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín

Ngày tạo: 28/07/2021 02:54:17 CH

Các vị đai biểu Quốc hội bỏ phiếu về việc bổ nhiệm.

Dung lượng: 2,82MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất