Chiều ngày 2/6/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng bộ tư pháp nước CHDCND Lào do Đồng chí Xay-Xỉ Xỉn-Ti-Vông làm trưởng Đoàn.


Tên album
Chiều ngày 2/6/2016.Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng bộ tư pháp nước CHDCND Lào do Đồng chí Xay-Xỉ Xỉn-Ti-Vông làm trưởng Đoàn.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/06/2016 5:01:03 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng bộ tư pháp nước CHDCND Lào do Đồng chí Xay-Xỉ Xỉn-Ti-Vông làm trưởng Đoàn.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2016 05:03:32 CH

Dung lượng: 1,93MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng bộ tư pháp nước CHDCND Lào do Đồng chí Xay-Xỉ Xỉn-Ti-Vông làm trưởng Đoàn.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2016 05:03:32 CH

Dung lượng: 1,92MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng bộ tư pháp nước CHDCND Lào do Đồng chí Xay-Xỉ Xỉn-Ti-Vông làm trưởng Đoàn.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2016 05:03:32 CH

Dung lượng: 2,98MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng bộ tư pháp nước CHDCND Lào do Đồng chí Xay-Xỉ Xỉn-Ti-Vông làm trưởng Đoàn.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2016 05:03:32 CH

Dung lượng: 1,60MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng bộ tư pháp nước CHDCND Lào do Đồng chí Xay-Xỉ Xỉn-Ti-Vông làm trưởng Đoàn.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2016 05:03:32 CH

Dung lượng: 3,47MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu tiếp Bộ trưởng bộ tư pháp nước CHDCND Lào do Đồng chí Xay-Xỉ Xỉn-Ti-Vông làm trưởng Đoàn.Ảnh ; Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2016 05:03:32 CH

Dung lượng: 1,28MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất