Sáng 05/04/2019: Hội nghị chuyên trách thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công


Tên album
Sáng 05/04/2019: Hội nghị chuyên trách thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/04/2019 11:21:55 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Hội nghị chuyên trách thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công

Ngày tạo: 05/04/2019 11:29:24 SA

Dung lượng: 309,78kB

Tải ảnh gốc

Hội nghị chuyên trách thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công

Ngày tạo: 05/04/2019 11:29:24 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo.

Dung lượng: 374,29kB

Tải ảnh gốc

Hội nghị chuyên trách thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công

Ngày tạo: 05/04/2019 11:29:24 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo.

Dung lượng: 389,43kB

Tải ảnh gốc

Hội nghị chuyên trách thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công

Ngày tạo: 05/04/2019 11:29:24 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Đức Hải trình bày báo cáo.

Dung lượng: 433,05kB

Tải ảnh gốc

Hội nghị chuyên trách thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công

Ngày tạo: 05/04/2019 11:29:24 SA

Dung lượng: 254,82kB

Tải ảnh gốc

Hội nghị chuyên trách thảo luận Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công

Ngày tạo: 05/04/2019 11:29:24 SA

Dung lượng: 311,97kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất