Chiều 17/02/2016 Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Ma-Sa-A-Ki Ô-Sa-Oa,Thống đốc Tỉnh Gưn-Ma,Ngài Hi-Tô-Si I-Oa-i Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tinh và doanh nghiệp Tỉnh đến thăm Việt Nam.


Tên album
Chiều 17/02/2016 Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Ma-Sa-A-Ki Ô-Sa-Oa,Thống đốc Tỉnh Gưn-Ma,Ngài Hi-Tô-Si I-Oa-i Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tinh và doanh nghiệp Tỉnh đến thăm Việt Nam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/02/2016 6:10:13 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Ma-Sa-A-Ki Ô-Sa-Oa,Thống đốc Tỉnh Gưn-Ma,Ngài Hi-Tô-Si I-Oa-i Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tinh và doanh nghiệp Tỉnh đến thăm Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 17/02/2016 06:15:07 CH

Dung lượng: 2,49MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Ma-Sa-A-Ki Ô-Sa-Oa,Thống đốc Tỉnh Gưn-Ma,Ngài Hi-Tô-Si I-Oa-i Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tinh và doanh nghiệp Tỉnh đến thăm Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 17/02/2016 06:15:07 CH

Dung lượng: 3,04MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Ma-Sa-A-Ki Ô-Sa-Oa,Thống đốc Tỉnh Gưn-Ma,Ngài Hi-Tô-Si I-Oa-i Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tinh và doanh nghiệp Tỉnh đến thăm Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 17/02/2016 06:15:07 CH

Dung lượng: 5,21MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Ma-Sa-A-Ki Ô-Sa-Oa,Thống đốc Tỉnh Gưn-Ma,Ngài Hi-Tô-Si I-Oa-i Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tinh và doanh nghiệp Tỉnh đến thăm Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 17/02/2016 06:15:07 CH

Dung lượng: 2,85MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Ma-Sa-A-Ki Ô-Sa-Oa,Thống đốc Tỉnh Gưn-Ma,Ngài Hi-Tô-Si I-Oa-i Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tinh và doanh nghiệp Tỉnh đến thăm Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 17/02/2016 06:15:07 CH

Dung lượng: 5,07MB

Tải ảnh gốc

Phó CTQH Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Ngài Ma-Sa-A-Ki Ô-Sa-Oa,Thống đốc Tỉnh Gưn-Ma,Ngài Hi-Tô-Si I-Oa-i Chủ tịch Hội đồng nhân dân Tinh và doanh nghiệp Tỉnh đến thăm Việt Nam.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 17/02/2016 06:15:07 CH

Dung lượng: 3,38MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất