Chiều ngày 05/01/2016. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pan - Ny Ya-Tho-Tu.


Tên album
Chiều ngày 05/01/2016. Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pan - Ny Ya-Tho-Tu.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/01/2016 6:33:46 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pan - Ny Ya-Tho-Tu sang dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam(06/01/1946-06/01/2016).Ảnh : Căn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/01/2016 06:37:31 CH

Dung lượng: 1,38MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pan - Ny Ya-Tho-Tu sang dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam(06/01/1946-06/01/2016).Ảnh : Căn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/01/2016 06:37:31 CH

Dung lượng: 4,69MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pan - Ny Ya-Tho-Tu sang dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam(06/01/1946-06/01/2016).Ảnh : Căn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/01/2016 06:37:31 CH

Dung lượng: 5,11MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pan - Ny Ya-Tho-Tu sang dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam(06/01/1946-06/01/2016).Ảnh : Căn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/01/2016 06:37:31 CH

Dung lượng: 4,37MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pan - Ny Ya-Tho-Tu sang dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam(06/01/1946-06/01/2016).Ảnh : Căn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/01/2016 06:37:31 CH

Dung lượng: 4,45MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng tiếp Chủ tịch Quốc hội CHDCND Lào Pan - Ny Ya-Tho-Tu sang dự Lễ mít tinh Kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên của Quốc hội Việt Nam(06/01/1946-06/01/2016).Ảnh : Căn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/01/2016 06:37:31 CH

Dung lượng: 4,26MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất