Chiều ngày 15/6/2017.Lễ ký Nghị quyết liên tịch của UBTVQH,Chính phủ,Ủy ban TƯMTTQVN.


Tên album
Chiều ngày 15/6/2017.Lễ ký Nghị quyết liên tịch của UBTVQH,Chính phủ,Ủy ban TƯMTTQVN.
Nội dung mô tả
Chiều ngày 15/6/2017.Lễ ký Nghị quyết liên tịch của UBTVQH,Chính phủ,Ủy ban TƯMTTQVN.
Ngày tạo
15/06/2017 5:59:37 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Lễ ký Nghị quyết liên tịch của UBTVQH,Chính phủ,Ủy ban TƯMTTQVN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/06/2017 06:12:17 CH

Lễ ký Nghị quyết liên tịch của UBTVQH,Chính phủ,Ủy ban TƯMTTQVN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/06/2017 06:12:17 CH

Lễ ký Nghị quyết liên tịch của UBTVQH,Chính phủ,Ủy ban TƯMTTQVN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/06/2017 06:12:17 CH

Phó Chủ tịch,kiêm Tổng TK UBTƯMTTQVN Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/06/2017 06:12:17 CH

Lễ ký Nghị quyết liên tịch của UBTVQH,Chính phủ,Ủy ban TƯMTTQVN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/06/2017 06:12:17 CH

Lễ ký Nghị quyết liên tịch của UBTVQH,Chính phủ,Ủy ban TƯMTTQVN.Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/06/2017 06:12:17 CH

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất